โครงการติวพิชิต PAT 7.4 ภาษาจีน

โครงการติวพิชิต PAT 7.4 ภาษาจีน ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561  ณ ห้องราชพฤกษ์  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  

Read more