การประกวดร้องเพลงจีน ประเภทเดี่ยว โดยสาขาวิชาภาษาจีน

การประกวดร้องเพลงจีน ประเภทเดี่ยว โดยสาขาวิชาภาษาจีน ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   a Attachments MVI_8689 (5 MB)

Read more

โครงการถ่ายทอดและประมวลผลความรู้ภาษาจีน ศึกษา เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21

โครงการถ่ายทอดและประมวลผลความรู้ภาษาจีน ศึกษา เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21

Read more