คำอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

  1. กลุ่มวิชาบังคับ

   รหัส           คำอธิบายรายวิชา                                                          น(ท-ป-ศ)
CHN0101 
      ภาษาจีนระดับต้น 1                                                         3(3-0-6)
Basic Chinese 1

ศึกษาภาษาจีนเบื้องต้นทั้งด้านการฟัง  พูด  อ่านและเขียน สามารถสื่อสารและเรียบเรียงประโยคอย่างง่าย เรียนรู้หลักการออกเสียงและระบบสัทอักษรจีนเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง เรียนรู้วงคำศัพท์เบื้องต้นประมาณ 200 คำ

CHN0102       ภาษาจีนระดับต้น 2                                                         3(3-0-6)
Basic Chinese 2

เรียนรู้ทักษะด้านการฟัง  พูด  อ่านและเขียน การสื่อสารและการเรียบเรียงประโยคที่ซับซ้อนและต่อเนื่องจากรายวิชาภาษาจีนระดับต้น 1 เข้าใจไวยากรณ์จีนระดับพื้นฐาน สะสมวงคำศัพท์เบื้องต้นประมาณ 500 คำ

CHN0103       การเขียนและการอ่านตัวอักษรจีน                                    3(2-2-5)
Chinese Character Writing and Reading

ศึกษากฎการเขียนตัวอักษรจีน ทั้งลักษณะเส้นขีด ลำดับขีดการเขียน โครงสร้างและส่วนประกอบของตัวอักษรจีน รู้หลักการค้นหาคำศัพท์จากพจนานุกรม สามารถเขียนตัวอักษรจีนได้อย่างคล่องแคล่ว ตลอดจนสามารถจดจำและอ่านตัวอักษรจีนที่ได้เรียนมาได้อย่างถูกต้อง

CHN0104       การฟังและการพูดภาษาจีน                                               3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking

ศึกษาภาษาจีนโดยเน้นทักษะการฟังและการพูด ฝึกการฟังจากสื่อมีเดียภาษาจีนอย่างง่าย สามารถนำคำศัพท์มาเรียบเรียงเพื่อสนทนาโต้ตอบและสื่อสารเบื้องต้นในเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวัน โดยการใช้รูปโครงสร้างประโยคที่ไม่ซับซ้อน

CHN0105       การอ่านภาษาจีน 1                                                            3(2-2-5)
Chinese Reading 1

ฝึกฝนทักษะการอ่านจากสื่อภาษาจีนในลักษณะต่างๆ ภายใต้วงคำศัพท์ประมาณ

600 คำ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับกลาง ที่เรียบเรียงอยู่ในรูปแบบประโยค ความเรียง บทความ นิทาน ฯลฯ สามารถเพิ่มพูนคลังคำศัพท์และจับใจความของเรื่องที่อ่านได้

CHN0106       การอ่านภาษาจีน 2                                                           3(2-2-5)
Chinese Reading 2

ฝึกฝนทักษะการอ่านจากสื่อภาษาจีนในรูปแบบต่างๆ เช่น บทความ ข่าว นิยาย เรื่องแต่ง ฯลฯ ที่มีเนื้อหา โครงสร้างประโยค ไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่ซับซ้อนขึ้น สามารถเพิ่มพูนคลังคำศัพท์และจับใจความของเรื่องที่อ่านได้ในระยะเวลาที่จำกัด

CHN0107       ภาษาจีนระดับกลาง 1                                                       3(3-0-6)
Intermediate Chinese 1

ศึกษาการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนในระดับที่ซับซ้อนขึ้น ฝึกฝนให้ผู้เรียนเรียนรู้วลีและประโยคในโครงสร้างไวยากรณ์ที่ซับซ้อนในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนสามารถสร้างประโยคตามโครงสร้างดังกล่าวได้ โดยเรียนรู้วงคำศัพท์เพิ่มขึ้นประมาณ 800 คำ

CHN0108       ภาษาจีนระดับกลาง 2                                                      3(3-0-6)
Intermediate Chinese 2

ศึกษาภาษาจีนระดับที่ซ้ำซ้อนในรูปแบบของความเรียงที่เน้นการบรรยาย พรรณนาและการเล่าเรื่องที่มีโครงสร้างทางไวยากรณ์ในระดับที่สูงขึ้น ฝึกการเขียนบรรยายเพื่อสื่อความหมายความตามรูปแบบโครงสร้างที่ได้ศึกษาไปได้ โดยเรียนรู้วงคำศัพท์เพิ่มขึ้นประมาณ 1,000 คำ

CHN0109       หลักภาษาจีน                                                                     3(3-0-6)
Chinese Grammar

ศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีน โดยเรียนรู้หน้าที่ความสัมพันธ์และสามารถวิเคราะห์โครงสร้าง รวมทั้งส่วนประกอบต่างๆของประโยคได้ ศึกษาชนิดและหน้าที่ของคำ วลี ประโยคแต่ละประเภท ตลอดจนศึกษารูปแบบไวยากรณ์เฉพาะในภาษาจีน

CHN0110       การแปลภาษาจีน 1                                                            3(2-2-5)
Chinese Translation 1

ศึกษาหลักการแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาจีน ตามหลักไวยากรณ์และโครงสร้างของประโยคที่ถูกต้อง โดยฝึกฝนการแปลจากประโยคหรือความเรียงที่มีความซ้ำซ้อนในระดับง่ายจนถึงระดับกลาง

CHN0111       การแปลภาษาจีน 2                                                            3(2-2-5)
Chinese Translation 2

ศึกษาหลักการแปลจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาจีน ให้ถูกต้องตามความหมาย หลักไวยากรณ์ และโครงสร้างของประโยค สามารถเลือกใช้คำให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมและประเภทของเนื้อหา

CHN0112       การเขียนภาษาจีน                                                              3(2-2-5)
Chinese Writing

ฝึกฝนทักษะทางด้านการเขียนบรรยายความในรูปแบบต่าง ๆ อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  ความหมาย  และอารมณ์ความรู้สึก

CHN0113       ภาษาจีนระดับสูง 1                                                            3(3-0-6)
Advanced Chinese 1

เรียนรู้ทักษะด้านการฟัง  พูด  อ่านและเขียนภาษาจีนในระดับสูง สามารถจับใจความและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ศึกษา โดยเรียนรู้วงคำศัพท์ประมาณ 2,500 คำ

CHN0114       ภาษาจีนระดับสูง 2                                                            3(3-0-6)
Advanced Chinese 2

เรียนรู้ทักษะด้านการฟัง  พูด  อ่านและเขียนภาษาจีนในระดับสูง ศึกษางานเขียนต่าง ๆ ทั้งบันเทิงคดี และสารคดี  จดบันทึก ย่อความ  ขยายความ ในรูปแบบที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยเรียนรู้วงคำศัพท์ประมาณ 5,000 คำ

CHN0115       สนทนาภาษาจีน                                                                3(2-2-5)
Chinese Conversation

ฝึกฝนทักษะการฟังและพูดที่ซับซ้อนและต่อเนื่องจากรายวิชาการฟังและการพูดภาษาจีน โดยเน้นให้ผู้เรียนสนทนาโต้ตอบระหว่างกันในหัวข้อและสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้อย่างคล่องแคล่วเหมาะสมและใช้ได้จริง

CHN0116       ภาษาจีนสมัยใหม่ 1                                                           3(3-0-6)
Modern Chinese 1

ศึกษาภาษาจีนในแง่มุมต่าง ๆ ระบบเสียง ระบบตัวอักษร ระบบคำ ระบบความหมาย ระบบ

ไวยากรณ์ และภาษาวรรณศิลป์ในภาษาจีนสมัยใหม่

CHN0117       ภาษาจีนสมัยใหม่ 2                                                           3(3-0-6)
Modern Chinese 2

ศึกษาภาษาจีนในแง่มุมต่าง ๆ ระบบเสียง ระบบตัวอักษร ระบบคำ ระบบความหมาย ระบบ

ไวยากรณ์ และภาษาวรรณศิลป์ในภาษาจีนสมัยใหม่ในแง่มุมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

CHN0118       การเขียนภาษาจีนเชิงวิชาการ                                          3(2-2-5)
Chinese Academic Writing

ฝึกการเขียนรายงานการค้นคว้าเป็นภาษาจีน  การตีความหมาย  หัวข้อเรื่อง  วางโครงเรื่อง วิธีรวบรวมข้อมูลจากการอ่าน  การเรียบเรียงเนื้อความ  การใช้ถ้อยคำที่มีน้ำหนัก  การอ้างเหตุผล  เชิงอรรถ  ดรรชนีและบรรณานุกรม

CHN0119       ภาษาศาสตร์                                                                      3(3-0-6)
Linguistics

ศึกษาลักษณะเฉพาะทางภาษาศาสตร์เบื้องต้น โดยพิจารณาลักษณะของภาษาแต่ละภาษาในโลกนี้ การจัดหมวดหมู่รูปแบบในแต่ละประเภทภาษา เช่น ภาษาคำโดด ภาษามีวิภัตปัจจัย การเรียงลำดับคำของประโยคในภาษาต่างๆ ศึกษารูปแบบของภาษา ความหมาย และการจัดประเภทความต่างของภาษาในโลกนี้ และการเขียนบรรยายด้านวิชาภาษาศาสตร์

CHN0120       การศึกษาอิสระ                                                                 5(0-10-5)
Independent Study

ประมวลความรู้ในทักษะแขนงต่างๆของศาสตร์ทางภาษาจีนผ่านคำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาชาวจีน และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จนสามารถผลิตสารนิพนธ์ภาษาจีนในรูปแบบที่ถูกต้อง โดยมีความยาวไม่น้อยกว่า 6,000 ตัวอักษร

กลุ่มวิชาเลือก

รหัส              คำอธิบายรายวิชา                                                         น(ท-ป-ศ)

CHN0201       ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน                                      3(3-0-6)
Introduction to China

ศึกษาความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนในหัวข้อต่างๆ เช่น สภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์  การเมือง วัฒนธรรม ประเพณี  ฯลฯ รวมทั้งสภาพการณ์ในปัจจุบันของจีนและบทบาทในด้านต่างๆระดับโลก

CHN0202       ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว                                              3(2-2-5)
Chinese for Tourism

ศึกษาคำศัพท์ วลี รูปประโยค และสำนวนที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว เรียนรู้บทสนทนาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในประเทศไทย โดยเน้นสำนวนสำหรับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวชาวจีน

CHN0203       ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ HSK  1                            3(2-2-5)
Chinese Proficiency Test Training 1

ฝึกทักษะและประมวลความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน(HSK) ด้วยการฝึกทำข้อสอบในลักษณะต่างๆที่ซับซ้อนขึ้น เรียนรู้รูปคำศัพท์และประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ โดยมุ่งเน้นการฝึกการทำข้อสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ตั้งแต่ระดับ 3-4

CHN0204       ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ HSK  2                            3(2-2-5)
Chinese Proficiency Test Training 2

ฝึกทักษะและประมวลความรู้เพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน(HSK) ด้วยการฝึกทำข้อสอบในลักษณะต่างๆที่ซับซ้อนขึ้น เรียนรู้รูปคำศัพท์และประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ โดยมุ่งเน้นการฝึกการทำข้อสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK) ตั้งแต่ระดับ 5-6

CHN0205       สุนทรพจน์ภาษาจีน                                                          3(2-2-5)
Speeches in Chinese

ศึกษาศัพท์และสำนวนภาษาจีนที่ใช้ในการกล่าวปาฐกถาหรือสุนทรพจน์ในโอกาสต่าง ๆ และฝึกการกล่าวสุนทรพจน์ด้วยเนื้อหา สำเนียง ลีลาที่ถูกต้องที่เหมาะสม สามารถกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนต่อหน้าที่ประชุมชนได้อย่างคล่องแคล่ว

CHN0206       สำนวนสุภาษิตจีน                                                             3(3-0-6)
Chinese Idioms and Proverbs

ศึกษาสำนวน  สุภาษิต  คำพังเพยของจีนที่ใช้บ่อย เรียนรู้ความหมายและวัฒนธรรมที่ซ่อนอยู่ในสำนวนสุภาษิตจีนต่างๆนั้น  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้

CHN0207         การอ่านหนังสือพิมพ์จีน                                                 3(2-2-5)
Chinese Newspaper Reading

ศึกษาภาษาจีนผ่านการอ่านข่าวประเภทต่าง ๆ จากหนังสือพิมพ์จีน เรียนรู้ศัพท์ สำนวน  วัจนลีลาของหนังสือพิมพ์ภาษาจีน และสามารถสรุปและจับใจความสำคัญได้

CHN0208       ภาษาจีนธุรกิจ                                                                   3(3-0-6)
Business Chinese

ศึกษาวลี รูปประโยค และสำนวนภาษาจีนที่จำเป็นต้องใช้ในแวดวงธุรกิจ เพื่อติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น ธุรกิจการส่งออกและนำเข้า เป็นต้น โดยจำลองจากสถานการณ์จริง

CHN0209       วัฒนธรรมจีน                                                                     3(3-0-6)
Chinese Culture

ศึกษาวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยม ความเชื่อในแง่มุมต่างๆของประเทศจีน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เข้าใจประวัติและที่มาของวัฒนธรรมจีนต่างๆ

CHN0210       ปรัชญาจีนเบื้องต้น                                                            3(3-0-6)
Basic Chinese Philosophy

ศึกษาประวัติและแนวคิดเบื้องต้นของนักปรัชญาจีนที่มีชื่อเสียงในแต่ละยุคสมัย  อาทิ ขงจื๊อ  เล่าจื๊อ  เป็นต้น สามารถเข้าใจความแตกต่างระหว่างแนวคิดของนักปรัชญาจีนแต่ละสำนักได้

CHN0211       ภาษาจีนโบราณ                                                                  3(3-0-6)
Classical Chinese

ศึกษาภาษาจีนโบราณ โดยเรียนรู้คำศัพท์ โครงสร้างประโยค และหลักไวยากรณ์ภาษาจีนโบราณเบื้องต้น ผ่านการเรียนรู้จากบทประพันธ์ที่เป็นจุดเด่นในแต่ละยุคสมัย

CHN0212       วรรณคดีจีน                                                                        3(3-0-6)
Chinese Literature

ศึกษาวรรณคดีจีนที่มีชื่อเสียงในแต่ละยุคสมัย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเข้าใจเนื้อหา แนวคิด และประวัติ ตลอดจนเรียนรู้รูปแบบที่เป็นลักษณะเฉพาะของวรรณคดีในแต่ละยุคสมัย

CHN0213       ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม                                                  3(3-0-6)
Chinese for Hotel

ฝึกทักษะในด้านการฟัง  พูด  อ่านและเขียนจากคำศัพท์ วลี รูปประโยค และสำนวนที่ใช้ในงานบริการในโรงแรม โดยจำลองจากสถานการณ์จริง

CHN0214       ภาษาจีนเพื่องานสำนักงาน                                               3(3-0-6)
Chinese for Office Work

ฝึกทักษะด้านการฟัง  พูด  อ่านและเขียนจากคำศัพท์ วลี รูปประโยค และสำนวนที่ใช้ในงานสำนักงานด้านต่างๆ เช่น งานบุคคล ประชาสัมพันธ์ งานเลขานุการ งานเอกสาร ฯลฯ โดยจำลองจากสถานการณ์จริง

CHN0215       คอมพิวเตอร์จีนประยุกต์                                                   3(2-2-5)
Modern Chinese Computer

ศึกษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาจีน โดยเน้นการฝึกทักษะจากการปฏิบัติจริงในห้องเรียนคอมพิวเตอร์

CHN0216       วิวัฒนาการตัวอักษรจีน                                                   3(3-0-6)
Evolution of Chinese Characters

ศึกษาประวัติความเป็นมา  วิวัฒนาการของตัวอักษรจีนตั้งแต่สมัยยุคกระดองเต่าจนถึงตัวอักษรสมัยปัจจุบัน เพื่อให้เข้าใจลักษณะเด่น โครงสร้างตัวอักษรจีน การเกิด และการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย

CHN0217       การเขียนพู่กันจีน                                                               3(2-2-6)
Chinese Calligraphy

ศึกษาหลักและวิธีการเขียนตัวอักษรจีนด้วยพู่กันจีนที่ถูกต้อง ผ่านการฝึกทักษะปฏิบัติจริงในการใช้พู่กันจีนเพื่อเขียนตัวอักษรจีนในรูปแบบต่างๆ

CHN0218       ภูมิศาสตร์จีน                                                                      3(3-0-6)
China Geography

ศึกษาลักษณะภูมิศาสตร์ของประเทศจีนเกี่ยวกับที่ตั้ง และขนาด บริเวณแวดล้อม พรมแดน ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ประชากร สภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติ

CHN0219       การถักเชือกจีน                                                                  3(2-2-5)
Chinese Knitting

ฝึกทักษะการถักเชือกของจีน ศึกษาขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมตัวจนถึงกระบวนการร้อยเชือกให้สวยงาม

CHN0220       เพลงพื้นเมืองจีน                                                              3(2-2-5)
Chinese Folk Songs

ศึกษาวัฒนธรรม การดำรงชีวิตของชาวจีนพื้นเมือง ผ่านเนื้อเพลงและทำนองของเพลงพื้นเมืองจีน

CHN0221       ศิลปะการต่อสู้จีน                                                               3(2-2-5)
Chinese Martial Arts

ศึกษาศิลปะการป้องกันตัวในแขนงต่างๆ เช่น ไทเก๊ก กังฟู เป็นต้น โดยเรียนรู้ตั้งแต่ที่มา ท่วงท่า ความสำคัญ   ผ่านการฝึกปฏิบัติจริงในชั้นเรียน

CHN0222       ภาพยนตร์และสื่อโทรทัศน์จีน                                          3(3-0-6)
Chinese Films and Television Programs

ศึกษาภาษาจีนจากสื่อภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ เกมโชว์ ข่าว เป็นต้น โดยมุ่งเน้นการเข้าใจในศัพท์ สำนวน ความหมาย และการจับใจความประเด็นสำคัญได้

          2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

   รหัส           คำอธิบายรายวิชา                                                          น(ท-ป-ศ)

CHN0301       การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน                                5(450)
Full Time Professional Experience

จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านภาษาจีนในหน่วยงานที่มีมาตรฐานและมีการใช้ภาษาจีน ภายใต้การควบคุมของอาจารย์นิเทศและผู้บริหารหน่วยงาน      โดยจัดให้มีการปฐมนิเทศก่อนฝึก

และภายหลังการเสร็จสิ้นจากการฝึกแล้ว  จัดให้มีการอภิปราย วิเคราะห์ และสรุปผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หมวดวิชาเลือกเสรี

เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่ไม่อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะด้านของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว