ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Chinese
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
ชื่อย่อภาษาไทย ศศ.บ. (ภาษาจีน)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Chinese)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.A. (Chinese)
หลักสูตร
สาขาวิชาภาษาจีน เป็นหลักสูตร 2 ปริญญา (2+2) กล่าวคือ ผู้เรียนจะเรียนในประเทศไทย 2 ปี  ในชั้นปี 1 และชั้นปีที่ 2 และอีก 2 ปีในชั้นปี 3 และชั้นปีที่ 4  จะไปเรียน ณ Yunnan Normal University ประเทศจีน เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา 2 ใบ คือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและจาก Yunnan Normal University
รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 128หน่วยกิต
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50
 ปรัชญา
      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการใช้ภาษาจีนอย่างมีคุณภาพ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีนได้
แนวทางการประกอบอาชีพ
      ครู/อาจารย์  ติวเตอร์ผู้สอนภาษาจีน นักวิชาการ  นักวิจัย มัคคุเทศก์ ล่าม/นักแปล นักเขียน นักธุรกิจ
แนวทางการศึกษาต่อ
      บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ณ มหาวิทยาลัยใน  ประเทศไทย รวมทั้งมหาวิทยาลัยในประเทศจีน ในสาขาวิชาต่างๆ ได้ อาทิ เช่น ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ วรรณคดี จีนโบราณ วรรณกรรมจีนสมัยปัจจุบัน ปรัชญาจีน จีนศึกษา การเรียน การสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองสำหรับชาวต่างชาติ เป็นต้น