ข้อมูลหลักสูตรและการจัดการศึกษา

สาขาวิชาภาษาจีน

ชื่อหลักสูตร                หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

Bachelor of Arts Program in Chinese

ชื่อปริญญา                ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)

Bachelor of Arts (Chinese)

อักษรย่อปริญญา          ศศ.บ. (ภาษาจีน) B.A. (Chinese)

ปรัชญาของหลักสูตร

          มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการใช้ภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ ฟัง พูด อ่านและเขียน สามารถผ่านการสอบวัดระดับความรู้ (HSK) ศึกษาเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมประเพณีจีน รวมทั้งความคิด ความเชื่อ ค่านิยมจีนดั้งเดิม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาจีนได้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  1. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
  2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50
  3. ไม่มีโรคประจำตัว

รูปแบบหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต

หลักสูตรภาษาจีนเป็นหลักสูตร ๒+๒ กล่าวคือ ผู้เรียนจะเรียนในประเทศไทย ๒ ปี ณ สาขาวิชาภาษาจีน    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในชั้นปีที่ ๑ และ ชั้นปีที่ ๒             และอีก ๒ ปี จะไปเรียน ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์หยุนหนาน (Yunnan Normal University) ประเทศจีน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้ทำ MOU ไว้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๔ ต่อไป   เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา ๒ ใบ

แนวทางการศึกษาต่อ

บัณฑิตสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท-เอก ทั้งในและต่างประเทศในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาษา ได้แก่ วรรณคดี ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ จีนโบราณ วรรณกรรมจีนสมัยปัจจุบัน ปรัชญาจีน  จีนศึกษา การเรียนการสอนภาษาจีนเป็นภาษาที่สองสำหรับชาวต่างชาติ เป็นต้น

ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชานี้ สามารถประกอบอาชีพ ดังนี้

  1. ครู/อาจารย์
  2. ติวเตอร์ผู้สอนภาษาจีน
  3. มัคคุเทศก์
  4. ล่าม/นักแปล
  5. นักวิชาการ
  6. นักวิจัย