ติดต่อ

sru-human-chaineseสาขาวิชาภาษาจีน
สำนักงาน : ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
272  ม.9  ต.ขุนทะเล  อ.เมือง  จ.สุราษฎร์ธานี  84100
โทร. 077-913363 ต่อ 1136   โทรสาร. 077-913364