โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวนไม่น้อยกว่า  33  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12  หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9  หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะจำนวนไม่น้อยกว่า  103  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ 62  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับเลือก 36  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5   หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรีจำนวนไม่น้อยกว่า  หน่วยกิต
  • รายวิชาในหมวดต่าง ๆ

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจำนวนไม่น้อยกว่า   33    หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12  หน่วยกิต
รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED1001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
  Information Study Skill  
GED1002 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
  Thai for Communication  
GED1003 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6)
  Basic English  
GED1004 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้ 3(3-0-6)
  English for Application  

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    6    หน่วยกิต
ให้เลือกเรียน รายวิชาพุทธทาสศึกษา หรือ รายวิชาปรัชญากับชีวิต 1 รายวิชา และวิชาที่เหลืออีก 1 รายวิชา

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED2001 พุทธทาสศึกษา 3(3-0-6)
  Buddhadasa Studies  
GED2002 ปรัชญากับชีวิต 3(3-0-6)
  Philosophy and Life  
GED2003 การพัฒนาตน 3(3-0-6)
  Self Development  
GED2004 สุนทรียศาสตร์ 3(3-0-6)
  Aesthetics  

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ให้เลือกเรียนอย่างน้อย      6   หน่วยกิต

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED3001 วิถีโลก 3(3-0-6)
  Global Society and Living  
GED3002 วิถีไทย 3(3-0-6)
  Thai Living  
GED3003 กฎหมายกับสังคม 3(3-0-6)
  Law and Society  

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     9    หน่วยกิต

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
GED4001 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0-6)
Science for Quality of Life 3(3-0-6)
GED4002 การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
GED4003 คอมพิวเตอร์กับชีวิต 3(2-2-5)
Computer and Life

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า                    103 หน่วยกิต

2.1 กลุ่มวิชาบังคับ กำหนดให้เรียน 62  หน่วยกิต  ดังนี้

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
CHN0101 ภาษาจีนระดับต้น 1 3(3-0-6)
Basic Chinese 1
CHN0102 ภาษาจีนระดับต้น 2 3(3-0-6)
Basic Chinese 2 3(2-2-5)
CHN0103 การเขียนและการอ่านตัวอักษรจีน
Chinese Character Writing and Reading
CHN0104 การฟังและการพูดภาษาจีน 3(2-2-5)
Chinese Listening and Speaking
CHN0105 การอ่านภาษาจีน 1 3(2-2-5)
Chinese Reading 1
CHN0106 การอ่านภาษาจีน 2 3(2-2-5)
Chinese Reading 2
CHN0107 ภาษาจีนระดับกลาง 1 3(3-0-6)
Intermediate Chinese 1
CHN0108 ภาษาจีนระดับกลาง 2 3(3-0-6)
Intermediate Chinese 2
CHN0109 หลักภาษาจีน 3(3-0-6)
Chinese Grammar
CHN0110 การแปลภาษาจีน 1 3(2-2-5)
Chinese Translation 1
CHN0111 การแปลภาษาจีน 2 3(2-2-5)
Chinese Translation 2
 CHN0112 การเขียนภาษาจีน 3(2-2-5)
Chinese Writing
CHN0113 ภาษาจีนระดับสูง 1 3(3-0-6)
Advanced Chinese 1
CHN0114 ภาษาจีนระดับสูง 2 3(3-0-6)
Advanced Chinese 2
CHN0115 สนทนาภาษาจีน 3(2-2-5)
Chinese Conversation
CHN0116 ภาษาจีนปัจจุบัน1 3(3-0-6)
Modern Chinese 1
CHN0117 ภาษาจีนปัจจุบัน2 3(3-0-6)
Modern Chinese 2
CHN0118 การเขียนภาษาจีนเชิงวิชาการ 3(2-2-5)
Chinese Academic Writing
CHN0119 ภาษาศาสตร์ 3(3-0-6)
Linguistics
CHN0120 การศึกษาอิสระ 5(0-10-5)
Independent Study

2.2 กลุ่มวิชาเลือก กำหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต ประกอบด้วย                                                        

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
CHN0201 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน 3(3-0-6)
Introduction of China
CHN0202 ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว 3(2-2-5)
Chinese for Tourism
CHN0203 ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ HSK 1 3(2-2-5)
Chinese Proficiency Test Training 1
CHN0204 ภาษาจีนเพื่อการสอบวัดระดับ HSK 2 3(2-2-5)
Chinese Proficiency Test Training 2
CHN0205 สุนทรพจน์ภาษาจีน 3(2-2-5)
Speeches in Chinese
CHN0206 สำนวนสุภาษิตจีน 3(3-0-6)
Chinese Idioms and Proverbs
CHN0207 การอ่านหนังสือพิมพ์จีน 3(2-2-5)
Chinese Newspaper Reading
CHN0208 ภาษาจีนธุรกิจ 3(3-0-6)
Business Chinese
CHN0209 วัฒนธรรมจีน 3(3-0-6)
Chinese Culture
CHN0210 ปรัชญาจีนเบื้องต้น 3(3-0-6)
Basic Chinese Philosophy
CHN0211 ภาษาจีนโบราณ 3(3-0-6)
Classical Chinese
CHN0212 วรรณคดีจีน 3(3-0-6)
Chinese Literature
CHN0213 ภาษาจีนเพื่อการโรงแรม 3(3-0-6)
Chinese for Hotel
CHN0214 ภาษาจีนเพื่องานสำนักงาน 3(3-0-6)
Chinese for Office Work
CHN0215 คอมพิวเตอร์จีนประยุกต์ 3(2-2-5)
Modern Chinese Computer
CHN0216 วิวัฒนาการตัวอักษรจีน 3(3-0-6)
Evolution of Chinese Characters
CHN0217

การเขียนพู่กันจีน

Chinese Calligraphy

3(2-2-6)
CHN0218 ภูมิศาสตร์จีน 3(3-0-6)
China Geography
CHN0219 การถักเชือกจีน 3(2-2-5)
Chinese Knitting
CHN0220 เพลงพื้นเมืองจีน 3(2-2-5)
Chinese Folk Songs
CHN0221 ศิลปะการต่อสู้จีน 3(2-2-5)
Chinese Martial Arts
CHN0222 ภาพยนตร์และสื่อโทรทัศน์จีน 3(3-0-6)
Chinese Films and Television Programs

2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 5 หน่วยกิต                                     

รหัส ชื่อวิชา หน่วยกิต
CHN0301 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 5(450)
Full Time Professional Experience


3) หมวดหมวดวิชาเลือกเสรี 
จำนวนไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่ไม่อยู่ในหมวดวิชาเฉพาะด้านของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว