อาจารย์ประจำหลักสูตร

อาจารย์วัชรีญา ยะวิเชียร
อาจารย์วัชรีญา ยะวิเชียร
ดร.ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์
ดร.ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์
ดร.ภูมิ พรหมพาหกุล
ดร.ภูมิ พรหมพาหกุล
นางสาวอภิญญา  ศิริวรรณ
นางสาวอภิญญา ศิริวรรณ
นางสาวอมรา  อภัยพงศ์
นางสาวอมรา อภัยพงศ์
นางสาวอุมา  สินธุเศรษฐ
นางสาวอุมา สินธุเศรษฐ