อาจารย์ประจำหลักสูตร

นางสาววัชรีญา ยะวิเชียร
นางสาววัชรีญา ยะวิเชียร
ดร.ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์
ดร.ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์
ดร.ภูมิ พรหมพาหกุล
ดร.ภูมิ พรหมพาหกุล
ดร.อมรา  อภัยพงศ์
ดร.อมรา อภัยพงศ์
นางสาวอุมา  สินธุเศรษฐ
นางสาวอุมา สินธุเศรษฐ