ประวัติสาขา

sru-human-chainese-cover2

เนื่องจากประเทศจีนกำลังกลายเป็นประเทศที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจลำดับต้นๆของโลก การเปิดสอนวิชาภาษาจีนจะทำให้ประเทศไทยมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจกับประเทศจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งในปี 2558 จะเป็นการเปิดเขตเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ เพราะประเทศจีนอยู่ในกลุ่มอาเซียน +3 ด้วย เช่นเดียวกับประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี ยิ่งทำให้การเรียนภาษาจีนกำลังจะมีความสำคัญเทียบเท่าภาษาต่างประเทศอื่นๆ เช่น ภาษาอังกฤษ เป็นต้น การศึกษาในหลักสูตรภาษาจีนจึงเปรียบเสมือนการเตรียมพร้อมให้ผู้เรียนมีความพร้อมทางภาษาที่แข็งแกร่งขึ้น ไม่เฉพาะในแง่ของการสื่อสารในชีวิตประจำวันโดยทั่วไป แต่ยังสามารถนำศักยภาพด้านภาษาและประสบการณ์ที่ได้สั่งสมมาจากการเรียน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนหาเลี้ยงชีพด้วยตนเอง อีกทั้งยังสามารถกลับมาพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญยิ่งขึ้นได้อีกด้วย

ประเทศจีนจะเป็นประเทศที่มีบทบาทในการกำหนดความเป็นไปของสังคมโลกในขณะเดียวกัน ความสัมพันธ์ของประเทศไทยและประเทศจีนในทางสังคมก็จำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน เพื่อทำให้มีการร่วมมือกันพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น หลายๆคนมักจะนึกถึงการเรียนภาษาจีนในแง่ของเพื่อผลประโยชน์การทำธุรกิจ ทั้งๆที่การศึกษาถึงวิถีสังคมวัฒนธรรมอันเป็นรากเหง้าของประเทศจีนไปด้วย จะทำให้เข้าใจถึงบริบทและความเป็นไปของประเทศนี้ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะไม่ใช่แค่ด้านการค้าการธุรกิจ แต่ยังเป็นการสร้างมิตรภาพต่างชาติจากความเข้าอกเข้าใจในความต่างเชื้อชาติและวัฒนธรรมได้อีกด้วย

จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงนำมาสู่การพัฒนาหลักสูตร เพื่อผลิตบุคลากรสายภาษาจีน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อผลิตบัณฑิตได้ตรงตามความต้องการของสังคม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และทั้งนี้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นบัณฑิตมีความรู้ความสามารถ ก้าวทันต่อสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  และที่สำคัญเป็นบุคลากรที่ใช้ภาษาจีนในการสื่อสารได้อย่างมืออาชีพ