โครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2560
วันเสาร์ที่ 15 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สาขาวิชาภาษาจีนได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่จะมีการเปิดประชาคมอาเซียนสู่การเป็นชุมชนเศรษฐกิจหรือที่เรียกว่า AEC นั้น สถาบันการศึกษาก็จำเป็นจะต้องปรับและเตรียมความพร้อมของบัณฑิตเพื่อรองรับตลาดแรงงานที่เสรีและสร้างบัณฑิตที่สามารถแข่งขันกับบัณฑิตในกลุ่ม AEC ด้วยกัน โดยการเสริมสร้างและเตรียมความพร้อมนั้นจะต้องทำไปควบคู่กันทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและที่สำคัญคือนักศึกษาที่จะต้องให้เขารู้ว่าต้องเตรียมรับมือกับความท้าทายต่อความรู้ ความสามารถ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคตอันใกล้นี้ ดังนั้นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเตรียมตัวไว้ย่อมเป็นการสร้างโอกาสการทำงานให้แก่บัณฑิตในอนาคตได้เป็นอย่างดี

โดยในโครงการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พิชัย  สุขวุ่น คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และมอบโล่เชิดชูเกียรติ แด่ นางสาวปริมประภา  เจริญสุข นักศึกษาต่างชาติดีเด่น ประจำปี 2017 จาก Yunnan Normal University สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้รับเกียรติจาก  น.ส.ยสวดี สบู่ม่วง ที่จบการศึกษาไปแล้วและได้ทำงานในบริษัทสายการบินหนึ่งมาพูดให้ความรู้และประสบการณ์ในการทำงานจริงให้กับรุ่นน้องๆ ฟัง จากนั้นเป็นการแสดงที่หลากหลายจากนักศึกษารุ่นน้อง สุดท้ายตัวแทนอาจารย์จากสาขาภาษาจีนได้ทำพิธีบายศรี-สู่ขวัญให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เจริญก้าวหน้าประสบโชคชัยในการทำงานจริง

ภาพ-ข่าว : นายอโนทัย  คงคาช่วย