โครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 15 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กรกฏาคม 2560 ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ

Read more

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้จัดทำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2527 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษารองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยกำหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะวิชาให้สอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพ ระดับคณะของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พ.ศ. 2527 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญของการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดการประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตร อันจะนำไปสู่การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป จึงได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนได้รับรางวัลนักศึกษาต่างชาติดีเด่น ประจำปี 2017

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปริมประภา  เจริญสุข ที่มีคะแนนสอบวัดความรู้ภาษาจีน Chinese Proficiency Test (HSK ) ในระดับที่  5 จำนวน 221 คะแนน และได้รับรางวัลนักศึกษาต่างชาติดีเด่น ประจำปี 2017 จากมหาวิทยาลัย Yunnan

Read more

แข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาจีน “ศึกจ้าวยุทธภพ ครั้งที่ 2”

ขอแสดงความยินดีกับครูฐิติรัตน์ที่พานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาจีน “ศึกจ้าวยุทธภพ ครั้งที่ 2” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ซึ่งจัดแข่งขัน 3 รายการ สรุปผลดังนี้ 1. การแข่งขันร้องเพลงจีน ระดับ ม.ปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2. การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 3.

Read more